Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Ποιός είναι ο Δημιουργός Θεός;


Είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Τα πάντα δημιουργήθηκαν εκ του Πατρός, δι' Υιού, εν Αγίω Πνεύματι. Υπάρχει πλήρης ενότητα της βουλής του Πατρός και του Υιού στη δημιουργία του κόσμου. Ο Πατήρ εκδίδει το πρόσταγμα προς δημιουργία και ο Υιός το φέρνει σε πέρας. <<Του μεν Πατρός ευδοκούντος , του δε Υιού ενεργούντος και του Αγίου Πνεύματος συνεργούντος>>.
Τα πάντα έλαβα ύπαρξη διά του Υιού ως δημιουργού, αλλά ο Υιός δεν είναι κεχωρισμένος και ανεξάρτητος του Πατρός, αλλά αντλεί τα πάντα εκ του Πατρός και αναφέρει τα πάντα στον Πατέρα.
Διαβάζουμε στις Παροιμίες Σολομώντος (8, 27-30): <<Εγώ η Σοφία ετοίμαζα τον ουρανό και ήμουν κοντά στον Θεό και χαιρόμουν και ευφραινόμην εν τω πρόσωπώ Του>>.
Και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στους Κολασσαείς, 1,16: <<Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτισται>>.
Είναι αυτός που έγινε άνθρωπος και μας επισκεύθηκε στη γη: <<Ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι>> (Ιωάν. 1, 10-12).

Πατήρ Γεώργιος Α. Καλπούζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου